Ogólnopolskie - 62zlotkolarzy

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Ogólnopolskie

ODZNAKI
 

Kolarska Odznaka Turystyczna PTTK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin odznaki


W dniu 28 kwietnia 2012 r. Zarząd Główny PTTK Uchwałą nr 326/XVII/2012 przyjął znowelizowany tekst regulaminu Kolarskiej Odznaki Turystycznej. Poniżej publikujemy tekst jednolity nowego regulaminu odznaki.


I. Zasady ogólne

§ 1

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ustanawia Kolarską Odznakę Turystyczną, zwaną w skrócie KOT.

§ 2

KOT ustanowiono w celu zachęcenia społeczeństwa do poznawania ojczystego kraju, jego historii, współczesnego dorobku oraz do uprawiania turystyki kolarskiej, jako jednej z form aktywnego wypoczynku.

§ 3

KOT może zdobywać każdy, kto spełni warunki wymagane niniejszym regulaminem.

§ 4

Wskazane jest, aby zdobyte odznaki były wręczane w sposób uroczysty w czasie imprez turystycznych.

§ 5

1. Wzór KOT zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.
2. Odznaka jest odpłatna.

II. Stopnie odznaki i warunki jej zdobywania


§ 6

1. KOT posiada siedem stopni: brązowy, srebrny, złoty, duży brązowy, duży srebrny, duży złoty i za wytrwałość.
2. KOT w poszczególnych stopniach przyznaje się kolejno, rozpoczynając od stopnia małego brązowego.


§ 7

1. O przyznanie KOT może ubiegać się turysta, który zgromadził odpowiednią dla zdobywanego stopnia ilość punktów na wycieczkach kolarskich oraz spełnił wymagania dodatkowe.
2. Podstawowym dowodem odbycia wycieczek jest „Książeczka wycieczek kolarskich” prowadzona przez ubiegającego się o KOT i poświadczona zgodnie z przepisami rozdziału IV.
3. Szczegółowe warunki do spełnienia, od których uzależnione jest przyznanie KOT, określone są w poniższej tabeli:
4. Wykaz obiektów krajoznawczych zawiera załącznik nr 2.
5. Wykaz parków narodowych zawiera załącznik nr 3.
6. Wykaz obiektów krajoznawczych i parków narodowych ulega poszerzeniu z dniem ustanowienia przez właściwy organ kolejnych pomników historii, parków narodowych oraz wpisania nowych obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO.

III. Zasady punktacji


§ 8

1. Za udział w wycieczkach, obozach, rajdach itp. imprezach kolarskich przyznaje się określoną niżej liczbę punktów, które oprócz innych kryteriów (wymienionych w tabeli) stanowią podstawę do przyznania KOT.
2. Punktacja podstawowa:
a. za każdy dzień jazdy rowerem podczas wędrówek jednodniowych – 10 pkt.
b. za każdy dzień wędrówek wielodniowych (minimum 1,5 dnia) – 15 pkt.
3. Punktacja dodatkowa:
a. za minimum trzydniowy udział w centralnej imprezie turystyki kolarskiej (ogólnopolski zlot przodowników turystyki kolarskiej oraz centralny zlot turystów kolarzy) – zryczałtowana premia – 30 pkt.
b. za zwiedzanie miejscowości, muzeów, zabytków architektury i pomników przyrody – po złożeniu zespołowi weryfikacyjnemu ustnego, pisemnego bądź elektronicznego opisu zwiedzanych obiektów – premia w wysokości 5 - 20% limitu punktów wymaganych na zdobywany stopień KOT.

§ 9

1. Długość odcinka, który należy przejechać na rowerze w ciągu jednego dnia wynosi minimum 15 kilometrów.
2. Trasy wycieczek indywidualnych nie mogą być powtarzane na dany stopień odznaki; zapis ten nie dotyczy wycieczek odbywanych w ramach imprez turystycznych (rajdy, zloty, obozy wędrowne) pod warunkiem potwierdzenia powtarzanej trasy pieczątką rajdową.
3. Trasa wycieczki nie jest uznana za powtórzoną, jeżeli przynajmniej 15-kilometrowy jej odcinek przebiega inną drogą niż wcześniejsze przejazdy odnotowane w „Książeczce wycieczek kolarskich”.
4. Przy zaliczaniu parków narodowych i obiektów krajoznawczych należy dokonać wpisu w „Książeczce wycieczek kolarskich”, wykorzystując całą rubrykę na potwierdzenie zwiedzanego obiektu, bez naliczania punktów. Do uznania ważności potwierdzenia wymagany jest odcisk pieczątki z nazwą miejscowości bądź stempel z nazwą obiektu. Udokumentowanie zwiedzania może być dokonane także przez zamieszczenie zdjęcia zainteresowanej osoby na tle zwiedzanego obiektu.
5. Zwiedzanie parków narodowych w Polsce oraz obiektów krajoznawczych jest zaliczane na KOT także w czasie wycieczek innych niż rowerowe.
6. Poczynając od stopnia małego srebrnego dopuszcza się zaliczanie punktów na wycieczkach zagranicznych, przy czym na stopnie mały srebrny i mały złoty ilość uznanych punktów nie może przekroczyć 30% wymaganej punktacji; na duże stopnie ilość punktów zdobywanych na wycieczkach zagranicznych nie jest limitowana.
7. W przypadku uzyskania większej ilości punktów od wymaganej, nadwyżka jest uwzględniana przy przyznawaniu odznaki wyższego stopnia.
8. Gromadzenie punktów na KOT za wytrwałość można rozpocząć w roku zdobycia KOT w stopniu dużym złotym.

§ 10

1. Szybkość jazdy powinna być dostosowana do warunków, w jakich wycieczka się odbywa, sprzętu kolarskiego oraz kondycji turystów. Przede wszystkim należy mieć na uwadze bezpieczeństwo, cel krajoznawczy, zadowolenie z jazdy, dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne.
2. Zdobywanie odznaki odbywa się na własną odpowiedzialność. PTTK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.


IV. Książeczka wycieczek rowerowych i tryb przyznawania KOT


§ 11

1. Turysta ubiegający się o KOT powinien prowadzić rejestr wycieczek w „Książeczce wycieczek kolarskich” według wzoru ustalonego przez Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK – załącznik nr 4.
2. Każdy odcinek dzienny wymaga potwierdzenia zgodnie z § 12, w sposób nie budzący wątpliwości co do kierunku i czasu jazdy.

§ 12


Potwierdzeń przejazdu mogą dokonywać:
1. Przodownicy turystyki kolarskiej potwierdzający przejazdy (podpis oraz numer legitymacji przodownika bądź odcisk pieczątki przodownika turystyki kolarskiej z numerem legitymacji), w których osobiście uczestniczyli, jak również te, w których nie brali udziału, jeśli nie mają wątpliwości, że zapis jest zgodny z rzeczywistością. Przodownik może także potwierdzać własne przejazdy tras wycieczkowych.
2. Instytucje państwowe, spółdzielcze, samorządowe, kościelne lub społeczne, urzędy pocztowe, placówki handlowe itp. Do uznania ważności potwierdzenia wymagany jest odcisk pieczątki instytucji z nazwą miejscowości.
3. Na imprezach szkolnych dopuszcza się potwierdzenie uczestnictwa podpisem wychowawcy i pieczątką szkoły organizującej imprezę.
4. Potwierdzeniem może być także zdjęcie turysty na tle tablicy z nazwą miejscowości lub kronika w formie elektronicznej.

§ 13


Uprawnienia do weryfikacji i przyznawania KOT posiadają:
a. regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej, oddziałowe komisje turystyki kolarskiej oraz kluby mające uprawnienia oddziałowych komisji turystyki kolarskiej – w stopniach małym brązowym, małym srebrnym i małym złotym;
b. regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej oraz upoważnione przez Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK oddziałowe komisje lub kluby turystyki kolarskiej w województwach, w których nie ma regionalnych rad – w stopniach dużym brązowym i dużym srebrnym.
c. Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK poprzez centralny referat weryfikacyjny i jego filie – w stopniach dużym złotym i za wytrwałość.

§ 14

1. Ubiegający się o KOT, po spełnieniu wymogów określonych niniejszym regulaminem, powinien przekazać „Książeczkę wycieczek kolarskich” do referatu weryfikacyjnego dowolnej komisji lub klubu turystyki kolarskiej PTTK.
2. Przekazując „Książeczkę wycieczek kolarskich” do weryfikacji na stopnie duże zainteresowany zobowiązany jest dołączyć wykaz zwiedzonych obiektów krajoznawczych i parków narodowych ze wskazaniem w nim miejsca potwierdzenia każdego obiektu (numer „Książeczki wycieczek kolarskich” i strona z potwierdzeniem zwiedzenia obiektu).
3. Weryfikacja powinna nastąpić najpóźniej w ciągu miesiąca od daty przekazania książeczki.


§ 15

Interpretacja regulaminu należy do Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.

§ 16

1. Przy weryfikacji drogą korespondencyjną należy dołączyć znaczki pocztowe o wartości opłaty pocztowej jak przy nadaniu.
2. Tekst jednolity regulaminu zatwierdzony został na wniosek Komisji Turystyki Kolarskiej przez Zarząd Główny PTTK w dniu 28 kwietnia 2012 r. uchwałą nr 326/XVII/2012.
3. Tracą moc wszystkie poprzednie wersje regulaminu KOT.


Załącznik nr 1 do Regulaminu KOT


Wzór Kolarskiej Odznaki TurystycznejZałącznik nr 2 do Regulaminu KOT

Obiekty krajoznawcze obowiązujące zdobywających duże stopnie KOT


1. Arkadia k. Łowicza – park romantyczny z budowlami
2. Augustowski Kanał – zbudowany w latach 1824-1839 zabytek sztuki inżynierskiej
3. Baranów Sandomierski – zamek
4. Binarowa gm. Biecz – późnogotycki drewniany kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła
5. Biskupin – rezerwat archeologiczny
6. Blizne gm. Jasienica Rosielna – późnogotycki drewniany kościół parafialny
7. Bochnia – kopalnia soli
8. Brzeg – zamek Piastów śląskich
9. Boguszyce k. Rawy Mazowieckiej – drewniany, późnogotycki kościół pw. św. Stanisława,
wzniesiony w 1558 r.
10. Bohoniki
(gm. Sokółka) – meczet i mizar (cmentarz)
1
1. Chełm – popijarski kościół parafialny
1
2. Chełmno nad Wisłą – średniowieczny układ przestrzenny z murami obronnymi i 17 basztami
1
3. Częstochowa – zespół klasztorny paulinów na Jasnej Górze
1
4. Dębno Podhalańskie – kościół pw. św. Michała Archanioła
1
5. Duszniki Zdrój – młyn papierniczy
1
6. Elbląski Kanał
1
7. Frombork – zespół zabudowań Wzgórza Kopernika
1
8. Gdańsk – Kościół Mariacki
1
9. Gdańsk – zabudowa Głównego Miasta
20. Gdańsk – ratusz Głównego Miasta
2
1. Gdańsk – zespół Wielkiej Zbrojowni
2
2. Gdańsk – zespół Twierdzy Wisłoujście
2
3. Gdańsk – pole bitwy na Westerplatte
2
4. Gniezno – gotycki kościół archikatedralny Wniebowzięcia NMP z pozostałościami budowli romańskiej
2
5. Gostyń-Głogówko – zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri
2
6. Góra Świętej Anny – komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy
2
7. Grunwald – pole bitwy
2
8. Haczów n. Wisłokiem – drewniany kościół późnogotycki
2
9. Henryków n. Oławą – pocysterski zespół klasztorny
30. Jarosław n. Sanem – zabytkowy układ urbanistyczny
3
1. Jawor n. Nysą Szaloną – barokowy, ewangelicki kościół Pokoju, drewniany, konstrukcji
szkieletowej
3
2. Kalwaria Zebrzydowska – zespół kulturowo-krajobrazowy klasztoru i parku pielgrzymkowego
3
3. Kamień Pomorski – zespół katedralny
34.
Katowice – gmach Województwa i Sejmu Śląskiego
3
5. Katowice – osiedle robotnicze Nikiszowiec
3
6. Kazimierz Dolny n. Wisłą – staromiejski zespół architektoniczny
3
7. Kielce – pałac biskupów krakowskich (obecnie oddział Muzeum Narodowego)
3
8. Kotlina Jeleniogórska – pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej
3
9. Kozłówka – zespół pałacowo-parkowy
40. Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli
41. Kraków – zabudowa Wzgórza Wawelskiego
4
2. Kraków – zabudowa Śródmieścia
4
3. Kraków – Kościół Mariacki
4
4. Kraków – Sukiennice
4
5. Kraków – kościół św. Anny przy ul. św. Anny
4
6. Kraków – pozostałości obwarowań miejskich
4
7. Kraków – zespół klasztorny jezuitów z kościołem pw. św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej
4
8. Kraków – Collegium Maius (obecnie Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
4
9. Kraków – zespól klasztorny augustianów (kościół św. Katarzyny przy ul. Augustiańskiej)
50. Kraków – zespół klasztorny na Bielanach (kobiety wpuszczane są tylko w 12 wyznaczonych dni roku: 7 II, 25 III, w Wielkanoc, Zielone Świątki, Boże Ciało, 19 VI i w niedzielę po św. Romualdzie, 15 VIII, 8 IX, 8 XII oraz w pierwszy dzień Bożego Narodzenia; furta z pieczątką otwarta w godz. 9-11 oraz 15-17)
51. Krasiczyn k. Przemyśla – zamek Krasickich
52.
Kruszyniany (gm. Krynki) – meczet i mizar (cmentarz)
5
3. Krzemionki Opatowskie k. Ostrowca Świętokrzyskiego – rezerwat archeologiczny
5
4. Krzeszów w Sudetach – zespół opactwa cystersów
5
5. Ląd n. Wartą – zespół dawnego opactwa cystersów
5
6. Legnickie Pole – zespół klasztorny benedyktynów
5
7. Leżajsk – klasztor bernardynów
5
8. Lidzbark Warmiński – zespół zamkowy
5
9. Lipnica Murowana k. Bochni – późnogotycki drewniany kościół cmentarny pw. św. Leonarda
60. Lubiąż n. Odrą – zespół opactwa cystersów
61. Lubiń pow. Kościan – zespół opactwa benedyktynów
62. Lublin – kaplica pw. św. Trójcy na zamku
6
3. Łańcut – zespół zamkowo-parkowy
6
4. Łęknica n. Nysą Łużycką – Park Mużakowski
65.
Łowicz – bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia NMP (dawna Kolegiata Prymasowska)
6
6. Malbork – zamek krzyżacki
67. Maurzyce k. Łowicza – zbudowany w 1927 r. na rzece Słudwi pierwszy w świecie spawany most drogowy
68. Nieborów k. Łowicza – zespół pałacowy
6
9. Nysa – zespół kościoła farnego pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicyi Męczennicy
70. Ostrów Lednicki – ruiny palatium (zamku książęcego z X w.)
7
1. Oświęcim – Auschwitz-Birkenau niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady
72. Paczków – średniowieczny układ urbanistyczny
73. Poznań – (Ostrów Tumski) kościół katedralny pw. św. Piotra i Pawła z pozostałościami kamiennej bazyliki przedromańskiej
74. Poznań – Ratusz Staromiejski (obecnie Muzeum Historii m. Poznania)
7
5. Poznań – pojezuicki kościół farny św. Stanisława przy ul. Gołębiej
7
6. Przemyśl – zespół urbanistyczny w obrębie dawnych murów miejskich
7
7. Pszczyna – pałac (dawny zamek gotycki; obecnie Muzeum Wnętrz)
78. Racławice – teren historycznej Bitwy Racławickiej
79. Radzyń Chełmiński – zamek krzyżacki
80. Sandomierz – zabudowa Starego Miasta
8
1. Sandomierz – kościół pw. św. Jakuba z klasztorem dominikanów
82. Sękowa k. Gorlic – późnogotycki drewniany kościół parafialny
8
3. Srebrna Góra – twierdza srebrnogórska
8
4. Stargard Szczeciński – kościół pw. NMP Królowej Świata
8
5. Stargard Szczeciński – średniowieczne mury obronne miasta
86.
Strzegom – kościół pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła
8
7. Strzelno k. Inowrocławia – zespół klasztorny norbertanek
88.
Sulejów Podklasztorze – zespół opactwa cystersów
8
9. Świdnica – barokowy, ewangelicki kościół Pokoju, konstrukcji szkieletowej
90. Tarnowskie Góry – Sztolnia Czarnego Pstrąga
91. Tarnowskie Góry – podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych
92. Toruń – zabudowa Starego i Nowego Miasta
93. Toruń – Ratusz Staromiejski
94. Toruń – kamienica pod Gwiazdą (obecnie Muzeum Okręgowe)
9
5. Toruń – bazylika pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
9
6. Toruń – kościół pw. św. Jakuba
9
7. Toruń – kościół pw. NMP
9
8. Trzebnica – zespół klasztorny cystersek
9
9. Ujazd k. Opatowa – zamek Krzyżtopór
100. Warszawa – Stare Miasto
101. Warszawa – zespół pałacowo-parkowy Łazienki
102. Warszawa – zespół pałacowo-parkowy Wilanów
103. Warszawa – zespół stacji filtrów Williama Lindleya
104. Wąchock – zespół opactwa cystersów
10
5. Wiśnicz Nowy – późnogotycki zespół zamkowy (obecnie muzeum)
10
6. Wieliczka – kopalnia soli
10
7. Wrocław – katedra pw. św. Jana Chrzciciela
10
8. Wrocław – Ratusz Staromiejski
10
9. Wrocław – Hala Stulecia (Hala Ludowa)
1
10. Wrocław – zespół zabudowy Ostrowa Tumskiego i Wyspy Piaskowej
1
11. Zamość – zespół zabudowy miasta w granicach dawnej twierdzy
1
12. Zamość – XVI-wieczny zespół kolegiacki
1
13. Żagań – poaugustiański zespół klasztorny
114.
Żagań – zespół pałacowy
1
15. Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna

Załącznik nr 3 do Regulaminu KOT

Parki narodowe w Polsce

1. Babiogórski PN
2. Białowieski PN
3. Biebrzański PN
4. Bieszczadzki PN
5. PN Bory Tucholskie
6. Drawieński PN
7. Gorczański PN
8. PN Gór Stołowych
9. Kampinoski PN
10. Karkonoski PN
11. Magurski PN
12. Narwiański PN
13. Ojcowski PN
14. Pieniński PN
15. Poleski PN
16. Roztoczański PN
17. Słowiński PN
18. Świętokrzyski PN
19. Tatrzański PN
20. PN Ujście Warty
21. Wielkopolski PN
22. Wigierski PN
23. Woliński PN


Załącznik nr 4 do Regulaminu KOT

Wzór „Książeczki wycieczek kolarskich”


1. „Książeczka wycieczek kolarskich” w części adresowej
a. zawiera napis: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny, Komisja Turystyki Kolarskiej oraz nazwę: „Książeczka wycieczek kolarskich” nr …, nadto imię i nazwisko turysty, adres zamieszkania, datę urodzenia i podpis właściciela;
b. może zawierać adnotacje o przynależności do PTTK, numerze legitymacji członkowskiej.
2. Wskazane jest, by w Książeczce znajdował się Regulamin KOT wraz z załącznikami.
3. W części przeznaczonej do rejestrowania odbywanych wycieczek i zwiedzanych obiektów krajoznawczych oraz parków narodowych znajdują się:
a. rubryka na dokonanie zapisów obrazujących trasę wycieczki rowerowej, jej długości w km, dacie i punktacji;
b. obok – miejsce na odciski pieczątek.
4. Książeczkę zamykają „Adnotacje o przyznaniu KOT” zawierające miejsce na wpisanie nazwy referatu weryfikacyjnego, nr weryfikacyjnego i stopnia przyznanej odznaki, oznaczenie czasokresu wycieczek odbytych na dany stopień KOT, informacja o ilości zdobytych punktów i wysokości przyznanej premii oraz zapis o ewentualnej nadwyżce punktów na kolejny stopień KOT. 
 
 
 
 
 

Kolarska Odznaka Pielgrzymia

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin odznaki


W dniu 28 kwietnia 2012 r. Zarząd Główny PTTK Uchwałą nr 326/XVII/2012 przyjął znowelizowany tekst regulaminu Kolarskiej Odznaki Pielgrzymiej. Poniżej publikujemy tekst jednolity nowego regulaminu odznaki.

§ 1


Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK w porozumieniu z podkomisją Episkopatu Polski ds. Kultury Zdrowotnej i Sportu ustala Kolarską Odznakę Pielgrzymią (zwaną dalej KOP). Celem odznaki jest popularyzacja obiektów kultu religii chrześcijańskich na ziemiach polskich, a także poza granicami Polski.

§ 2

1. Zdobywanie KOP polega na zwiedzaniu w czasie wycieczek kolarskich określonej ilości obiektów sakralnych kultu chrześcijańskiego.
2. Obiektem sakralnym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest: klasztor, kościół, cerkiew, kaplica cmentarna, także budowla kościelna nieczynna z powodu braku wiernych lub zmiany jej przeznaczenia (np. magazyn, skład zboża, muzeum) lub pozostawiona jako trwała ruina.
3. Jeśli w skład zespołu sakralnego wchodzi kilka kościołów lub kaplic (np. Jasna Góra: Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej, Bazylika pw. Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu), zalicza się je jako samodzielne obiekty.
4. Obiektem zwiedzania na KOP nie są kapliczki i krzyże przydrożne.
5. Wykaz obiektów obowiązkowych krajowych i zagranicznych zawiera załącznik nr 1.

§ 3


KOP posiada osiem stopni, które należy zdobywać kolejno poczynając od popularnego spełniając warunki zawarte w tabeli:
§ 4

1. Poznane obiekty odnotowuje się w „Książeczce wycieczek kolarskich” lub „Książeczce KOP” potwierdzając pobyt pieczęcią świątyni, a gdy jest to niemożliwe – pieczątką pobliskiej instytucji świeckiej (urząd gminy, biblioteka, sklep, sołtys, komisariat itp.). Dopuszcza się dowolne, w tym elektroniczne, prowadzenie kronik z potwierdzeniami w postaci zdjęć turysty na tle zwiedzanych obiektów sakralnych.
2. Odnotowując poznany obiekt należy podać pełną jego nazwę łącznie z patronem, datę zwiedzania, miejscowość i województwo, w którym obiekt się znajduje.
3. Każdy obiekt może być zaliczony tylko raz na KOP.
4. Obiekty obowiązkowe należy podkreślić w książeczce kolorem czerwonym.

§ 5


KOP może zdobywać każdy turysta.

§ 6


Zdobywanie odznaki odbywa się na własną odpowiedzialność. PTTK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

§ 7


Weryfikacji potwierdzeń i przyznania KOP dokonują z upoważnienia Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK kardynalny referat weryfikacyjny oraz okręgowe referaty weryfikacyjne.

§ 8


Interpretacja regulaminu należy do Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

§ 9


Potwierdzenia zwiedzenia obiektów kultu religijnego dokonywane przez przodowników turystyki kolarskiej nie są honorowane.

§ 10


1. Wzory poszczególnych stopni odznaki zawiera załącznik nr 2.
2. Odznaki są odpłatne.

§ 11


1. Przy weryfikacji drogą korespondencyjną do przesyłki należy dołączyć znaczki o wartości opłaty pocztowej jak przy nadaniu.
2. Tekst jednolity regulaminu zatwierdzony został na wniosek Komisji Turystyki Kolarskiej przez Zarząd Główny PTTK w dniu 28 kwietnia 2012 r. uchwałą nr 326/XVII/2012.
3. Tracą moc wszystkie poprzednie wersje regulaminu KOP.

Załącznik nr 1 do regulaminu KOP


Sakralne obiekty obowiązkowe KOP

woj. dolnośląskie

1. Bardo – kościół p.w. Nawiedzenia NMP oo. redemptorystów
2. Bierutowice – ewangelicko-augsburski kościół „Wang”
3. Grodowiec (d. Wysoka Cerekiew) – kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela
4. Henryków – klasztor oo. cystersów
5. Jelenia Góra – kościół Adwentystów Dnia Siódmego
6. Jelenia Góra – kościół p.w. Św. Krzyża (protestancki, tzw. Kościół Łaski)
7. Jerzmanki – kościół p.w. Św. Franciszka z Asyżu
8. Krzeszów – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP oo. cystersów
9. Legnica – kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela
10. Legnica – katedra p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła
11. Lubiąż – kościół p.w. Św. Jana Ewangelisty i klasztor pocysterski
12. Międzygórze – sanktuarium na Górze Igliczej
13. Pstrążna – kościół ewangelicko-reformowany
14. Raciborowice – kościół p.w. Św. Michała Archanioła
15. Stronia – kościół rotunda, p.w. Narodzenia NMP
16. Świdnica – ewangelicko-augsburski kościół Pokoju
17. Świdnica – katedra Św. Stanisława B. i M. i Św. Wacława Męcz.
18. Świerzawa – kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela
19. Trzebnica – kościół p.w. NMP i Św. Bartłomieja
20. Wambierzyce – bazylika p.w. Nawiedzenia NMP oo. jezuitów
21. Wrocław – archikatedra p.w. Św. Jana Chrzciciela
22. Wrocław – kościół p.w. Św. Maksymiliana Kolbe
23. Wrocław – kościół garnizonowy p.w. Św. Elżbiety
24. Wrocław – kościół p.w. Św. Wincentego

woj. kujawsko-pomorskie

25. Bydgoszcz – katedra p.w. Św. Marcina i Mikołaja
26. Kruszwica – bazylika p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła
27. Obory – kościół p.w. Nawiedzenia MB oo. karmelitów
28. Rywałd Królewski – kościół p.w. Św. Sebastiana oo. kapucynów
29. Skępe – kościół p.w. Zwiastowania NMP
30. Strzelno – bazylika p.w. Św. Trójcy i Rotunda Św. Prokopa
31. Toruń – bazylika katedralna p.w. Św. Janów
32. Wąbrzeźno – kościół p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
33. Włocławek – katedra p.w. Wniebowzięcia NMP

woj. lubelskie

34. Chełm – Polski Kościół Chrześcijan Baptystów
35. Chodel – kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia NMP
36. Jabłeczna – klasztor męski (prawosławny) Św. Onufrego
37. Janów Lubelski – sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Różańcowej
38. Kodeń – bazylika p.w. Św. Anny i klasztor
39. Leśna Podlaska – kościół p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła oraz Narodzenia NMP
40. Lublin – katedra p.w. Św. Jana
41. Lublin – kościół p.w. Świętej Rodziny
42. Piotrawin n. Wisłą – kościół p.w. Św. Tomasza Apostoła i Św. Stanisława
43. Pratulin – sanktuarium Męczenników Podlaskich
44. Radecznica – kościół p.w. Św. Antoniego Padewskiego oo. bernardynów
45. Tomaszów Lubelski – cerkiew Św. Mikołaja
46. Wąwolnica – kościół p.w. Św. Wojciecha BM
47. Włodawa – cerkiew Narodzenia NMP
48. Wola Gułowska – kościół p.w. Nawiedzenia NMP oo. karmelitów
49. Zamość – katedra p.w. Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła
50. Zamość – kościół p.w. Matki Bożej Królowej Polski

woj. lubuskie

51. Gorzów Wlkp.- katedra p.w. Wniebowzięcia NMP
52. Gorzów Wlkp. – kościół p.w. Pierwszych Męczenników Polski
53. Gościkowo (Paradyż) – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Marcina
54. Rokitno Wlkp. – kościół p.w. MB Królowej Polski
55. Wschowa – kościół p.w. Św. Józefa Oblubieńca oo. franciszkanów
56. Zielona Góra – kościół (ewangelicko-augsburski) Jezusowy
57. Zielona Góra – konkaterda p.w. Św. Jadwigi

woj. łódzkie

58. Gidle – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP oo. dominikanów
59. Łowicz – katedra p.w. Wniebowzięcia NMP
60. Łódź – katedra p.w. Św. Stanisława Kostki
61. Paradyż (d. Wielka Wola) – kościół p.w. Przemienienia Pańskiego
62. Rawa Mazowiecka – kościół ewangelicko-augsburski Św. Ducha, ul. Warszawska
63. Strońsko – kościół p.w. Św. Urszuli
64. Studzianna – bazylika p.w. Św. Filipa Neri i Św. Jana Chrzciciela kk. filipinów
65. Sulejów Podklasztorze – kościół p.w. NMP i Św. Tomasza oo. cystersów
66. Tum – kolegiata p.w. NMP i Św. Aleksego
67. Wieluń – bazylika p.w. Bożego Ciała

woj. małopolskie

68. Blechnarka – cerkiew Św. Kosmy i Damiana
69. Bodaki – cerkiew Św. Dymitra
70. Ciężkowice – kościół p.w. Św. Andrzeja
71. Czerna – klasztor oo. karmelitów bosych
72. Hańczowa – cerkiew Opieki Matki Boskiej
73. Kalwaria Zebrzydowska – klasztor oo. benedyktynów
74. Jaszczurówka – kaplica ss. urszulanek
75. Kraków – bazylika p.w. Wniebowzięcia NMP Królowej Polski (Kościół Mariacki),
76. Kraków (Bielany) – klasztor oo. kamedułów
77. Kraków (Łagiewniki) – sanktuarium Miłosierdzia Bożego
78. Kraków – Katedra Wawelska
79. Kraków (Nowa Huta) – bazylika p.w. Św. Krzyża w Mogile
80. Lipnica Murowana – kościół p.w. Św. Andrzeja Apostoła
81. Ludźmierz – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
82. Odporyszów – kościół p.w. Oczyszczenia NMP
83. Płoki – kościół p.w. Narodzenia NMP
84. Skawina Ogrody – kościół p.w. Miłosierdzia Bożego
85. Staniątki – kościół p.w. Św. Wojciecha ss. benedyktynek
86. Stary Sącz – kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej ss. klarysek
87. Maruszyna – kościół p.w. Przemienienia Pańskiego
88. Tarnów – bazylika katedralna p.w. Narodzenia NMP
89. Tyniec – kościół p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła oo. benedyktynów
90. Wadowice – kościół p.w. Ofiarowania NMP
91. Wadowice – kościół p.w. Św. Piotra Apostoła
92. Zakopane – sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

woj. mazowieckie

93. Błotnica Stara – kościół p.w. Narodzenia NMP
94. Felicjanów – klasztor ss. mariawitek
95. Góra Kalwaria – kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
96. Lewiczyn – kościół p.w. Św. Wojciecha
97. Niepokalanów – bazylika p.w. NMP Niepokalanej oo. franciszkanów
98. Opactwo Sieciechów – kościół p.w. Wniebowzięcia MB i Dziesięciu Tysięcy Męczenników oo.     benedyktów
99. Płock – katedra i klasztor oo. mariawitów
100. Płock – bazylika katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP
101. Przasnysz – kościół p.w. Św. Jakuba Apostoła i Św. Anny oo. pasjonatów
102. Pułtusk – kościół p.w. Św. Krzyża
103. Radom – katedra p.w. Opieki NMP
104. Rostkowo – kościół p.w. Św. Stanisława Kostki
105. Stary Szelków – kościół p.w. Św. Rozalii
106. Siedlce – kościół katedralny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
107. Warszawa – bazylika archikatedralna p.w. Św. Jana Chrzciciela
108. Warszawa – katedra p.w. Św. Floriana
109. Warszawa – katedra Polowa Wojska Polskiego p.w. NMP Królowej Polski
110. Warszawa – kościół p.w. Św. Stanisława Kostki
111. Warszawa – kościół p.w. Św. Krzyża
112. Węgrów – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Ap. Piotra i Pawła
113. Wysokie Koło – kościół p.w. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego
114. Zakroczym – kościół zakonny oo. kapucynów

woj. opolskie

115. Dobrzeń Wielki – kościół p.w. Św. Rocha
116. Góra Świętej Anny – bazylika p.w. Św. Anny Samotrzeciej
117. Jemielnica – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
118. Kamień Śląski – sanktuarium Św. Jacka
119. Opole – katedra p.w. Św. Krzyża
120. Pilszcz – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
121. Nysa – kościół p.w. Św. Jakuba i Św. Agnieszki

woj. podlaskie

122. Białystok – katedra p.w. Wniebowzięcia NMP
123. Białystok – prawosławna katedra p.w. Św. Mikołaja
124. Bielsk Podlaski – kościół p.w. Narodzenia NMP i Św. Mikołaja b.m.
125. Ciechanowiec – cerkiew Wniebowzięcia Pańskiego
126. Drohiczyn – klasztor ss. benedyktynek
127. Drohiczyn – katedra p.w. Trójcy Przenajświętszej
128. Grabarka – cerkiew Przemienienia Pańskiego
129. Łomża – katedra p.w. Św. Michała Archanioła
130. Niewodnica Kościelna – kościół p.w. Św. Antoniego Padewskiego
131. Puchły – cerkiew Opieki Matki Boskiej
132. Sejny – bazylika p.w. Nawiedzenia NMP
133. Studzieniczna – kaplica na wyspie przy kościele p.w. MB Szkaplerznej

woj. podkarpackie

134. Domaradz – kościół p.w. MB Nieustającej Pomocy
135. Dukla – kościół p.w. bł. Jana z Dukli
136. Hyżne – kościół p.w. Narodzenia NMP
137. Jarosław – bazylika p.w. MB Bolesnej oo. dominikanów
138. Jasień – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
139. Jodłowa – kościół p.w. Św. Stanisława BM
140. Kalwaria Pacławska – kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. oo. franciszkanów
141. Komańcza – cerkiew Opieki Matki Boskiej
142. Krosno – kościół p.w. Św. Piotra i Jana z Dukli
143. Leżajsk – bazylika p.w. Św. Trójcy
144. Lubaczów – prokatedra lubaczowska p.w. Błogosławionego Jakuba Strzemię
145. Przemyśl – cerkiew Zaśnięcia NMP
146. Przemyśl – katedra p.w. Św. Jana Chrzciciela
147. Rzeszów – katedra p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
148. Stary Borek – kościół p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła oo. dominikanów
149. Szczawne – cerkiew Zaśnięcia NMP

woj. pomorskie

150. Gdańsk – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (Bazylika Mariacka)
151. Gdańsk – kościół p.w. Św. Brygidy
152. Gdańsk (Oliwa) – katedra p.w. Trójcy Świętej
153. Pelplin – katedra p.w. Wniebowzięcia NMP
154. Słupsk – kościół p.w. Św. Jacka
155. Żarnowiec – kościół p.w. Zwiastowania Pańskiego ss. benedyktynek

woj. śląskie

156. Bielsko-Biała – kościół Wolnych Chrześcijan
157. Bielsko-Biała – katedra p.w. Św. Mikołaja
158. Cieszyn – kościół (ewangelicko-augsburski) Jezusowy
159. Dąbrowa Górnicza – kościół p.w. Św. Antoniego z Padwy
160. Częstochowa – bazylika Jasnogórska p.w. Wniebowzięcia NMP oo. paulinów
161. Częstochowa – bazylika archikatedralna p.w. Świętej Rodziny
162. Gliwice – katedra p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła
163. Katowice – katedra p.w. Chrystusa Króla
164. Katowice (Panewniki) – bazylika p.w. Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP
165. Lelów – kościół p.w. Św. Marcina
166. Piekary Śl. – bazylika p.w. NMP i Św. Bartłomieja Apostoła
167. Pszów (Wodzisław Śl.) – kościół p.w. Narodzenia NMP
168. Rybnik – bazylika p.w. Św. Antoniego z Padwy
169. Rychwałd – kościół p.w. Św. Mikołaja
170. Rudy Wielkie – zespół klasztorny pocysterski
171. Skoczów – wzgórze Kaplicówka z kaplicą p.w. Św. Jana Sarkandra
172. Sosnowiec – katedra p.w. Wniebowzięcia NMP
173. Święta Anna (gm. Przyrów) – kościół p.w. Św. Anny ss. dominikanek
174. Ustroń – kościół (ewangelicko-augsburski) Św. Jakuba
175. Żywiec – katedra p.w. Narodzenia NMP

woj. świętokrzyskie

176. Opatów – kolegiata p.w. Św. Marcina
177. Kielce – katedra p.w. Wniebowzięcia NMP
178. Piotrkowice – kościół p.w. Zwiastowania Matki Boskiej
179. Sulisławice – kościół p.w. Narodzenia NMP oo. zmartwychwstańców
180. Święty Krzyż – kościół p.w. Św. Krzyża oo. misjonarzy oblatów
181. Sandomierz – katedra p.w. Narodzenia NMP
182. Wąchock – kościół p.w. NMP i Św. Floriana oo. cystersów

woj. warmińsko-mazurskie

183. Dąbrówno – kościół metodystów
184. Elbląg – katedra p.w. Św. Mikołaja
185. Ełk – katedra p.w. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika
186. Frombork – bazylika katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Andrzeja Apostoła
187. Gietrzwałd – sanktuarium Narodzenia NMP
188. Kwidzyn – konkatedra p.w. Św. Jana Ewangelisty
189. Lubawa – kościół farny p.w. Nawiedzenia NMP i Św. Anny
190. Nowe Miasto Lubawskie – bazylika p.w. Św. Tomasza Apostoła
191. Olsztyn – katedra p.w. Św. Jakuba Apostoła
192. Orneta – kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela
193. Stoczek Warmiński – kościół p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła
194. Święta Lipka – kościół p.w. Nawiedzenia NMP oo. jezuitów

woj. wielkopolskie


195. Bieniszew – kościół p.w. Narodzenia NMP oo. kamedułów
196. Giecz – kościół p.w. NMP Wniebowziętej
197. Gniezno – archikatedra Prymasowska p.w. Wniebowzięcia NMP
198. Golina – kościół p.w. Św. Andrzeja Apostoła
199. Gostyń – Święta Góra – bazylika p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP kk. filipinów
200. Górka Klasztorna – kościół p.w. NMP Niepokalanie Poczętej
201. Kalisz – katedra p.w. Św. Mikołaja
202. Kalisz – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP – sanktuarium Św. Józefa
203. Konin – kościół ewangelicko-augsburski
204. Kościelec – kościół p.w. Św. Wojciecha
205. Kotłów – kościół polskokatolicki p.w. Narodzenia NMP
206. Ląd – kościół p.w. NMP i Św. Mikołaja oo. salezjanów
207. Lubiń – klasztor oo. benedyktynów
208. Osieczna – kościół p.w. Św. Trójcy oo. franciszkanów
209. Ostrów Lednicki – ruiny kościoła p.w. Marii Panny
210. Ostrów Wielkopolski – konkatedra p.w. Św. Stanisława
211. Poznań – kościół p.w. Św. Antoniego oo. franciszkanów
212. Poznań – bazylika p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła
213. Skrzatusz- kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
214. Stary Licheń – sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej
215. Trzemeszno – bazylika p.w. Wniebowzięcia NMP
216. Żychlin – kościół ewangelicko-reformatorski

woj. zachodniopomorskie

217. Banie – kościół p.w. Św. Marii Magdaleny
218. Brzesko – kościół p.w. Narodzenia NMP
219. Bukowo Morskie – kościół polskokatolicki p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
220. Kamień Pomorski – katedra p.w. Św. Ottona
221. Kołobrzeg – konkatedra p.w. Wniebowzięcia NMP
222. Koszalin – katedra p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
223. Mierzyn – kościół p.w. MB Bolesnej
224. Moryń – kościół p.w. Św. Ducha
225. Stargard Szczeciński – kościół farny p.w. NMP Królowej Świata
226. Szczecin – katedra p.w. Św. Jakuba Apostoła

Świat

1. Jerozolima (Izrael) – kościół Świętego Grobu
2. Rzym (Włochy) – bazylika p.w. Św. Piotra
3. Athos (Grecja) – zespół klasztorów prawosławnych
4. Paryż (Francja) – katedra Notre Dame
5. Kolonia (Niemcy) – katedra p.w. Św. Piotra i NMP
6. Wilno (Litwa) – Ostra Brama
7. Moskwa (Rosja) – cerkiew Wasyla Błogosławionego
8. Mont Saint Michel (Francja) – klasztor benedyktyński
9. Fatima (Portugalia) – bazylika p.w. Matki Boskiej Różańcowej
10. Asyż (Włochy) – bazylika p.w. Św. Franciszka
11. Saint Petersburg (Rosja) – sobór Św. Izaaka
12. Wiedeń (Austria) – katedra p.w. Św. Szczepana Męczennika
13. Cluny (Francja) – opactwo benedyktynów
14. Praga (Czechy) – katedra p.w. Św. Wita
15. Wenecja (Włochy) – kościół Santa Maria della Salute
16. Santiago de Compostella (Hiszpania) – bazylika p.w. Św. Jakuba


Załącznik nr 2 do regulaminu KOP


Wzory poszczególnych stopni KOP

 
 

Odznaka Rajdu Kolarskiego
"Szlakami zamków w Polsce"

 
 

Regulamin odznaki


W dniu 28 kwietnia 2012 r. Zarząd Główny PTTK Uchwałą nr 326/XVII/2012 przyjął znowelizowany tekst regulaminu Odznaki Rajdu Kolarskiego „Szlakami zamków w Polsce”. Poniżej publikujemy tekst jednolity nowego regulaminu odznaki.

§ 1


W celu rozwijania zainteresowań krajoznawczych turystów kolarzy Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK ustanawia Odznakę Rajdu Kolarskiego „Szlakami zamków w Polsce” zwaną dalej Rajdem.

§ 2


1. Uczestnictwo w Rajdzie polega na zwiedzaniu zamków w czasie wycieczek rowerowych.
2. Wykaz zamków do zwiedzenia zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Zamki, których zwiedzenie jest obowiązkowe, wytłuszczono.
4. Każdy obiekt może być zaliczony tylko raz.

§ 3


1. Odznaka posiada trzy kolejno zdobywane stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
2. Nadwyżki zwiedzonych obiektów zalicza się na kolejny stopień.
3. Trasy wycieczek uczestnik opracowuje samodzielnie; początek, przebieg i koniec trasy, a także ilość zwiedzonych zamków na trasie są dowolne.
§ 4

1. Odznakę rajdu może zdobyć każdy, kto udokumentuje w sposób zgodny z niniejszym regulaminem zwiedzenie na wycieczkach rowerowych wymaganej ilości zamków.
2. Wzór odznaki przedstawia załącznik nr 2.
3. Odznaka jest odpłatna.

§ 5


1. Zwiedzone zamki wpisuje się i potwierdza w „Książeczce wycieczek kolarskich” bądź samodzielnie wykonanej kronice.
2. Jeżeli zamek stanowi obiekt muzealny, potwierdzenie powinno być dokonane w zamku, w pozostałych przypadkach w miejscowości, w której zamek się znajduje.
3. Potwierdzeniem jest odbitka pieczątki, może nim być zdjęcie turysty na tle zamku lub bilet wstępu (jeśli zamek jest placówką muzealną).

§ 6


Trasy przebyte w ramach rajdu mogą być jednocześnie zaliczone na Kolarską Odznakę Turystyczną oraz inne odznaki krajoznawcze i turystyczne pod warunkiem prowadzenia odrębnych książeczek.

§ 7


Książeczki z potwierdzeniami zwiedzonych zamków weryfikują i przyznają odznaki:
a. w stopniu brązowym – regionalne referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej,
b. w stopniach srebrnym i złotym – centralny referat weryfikacyjny Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK i jego filie.

§ 8


Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. PTTK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

§ 9


Interpretacja regulaminu należy do Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.


§ 10


1. Przy weryfikacji drogą korespondencyjną należy dołączyć znaczki pocztowe o wartości opłaty pocztowej jak przy nadaniu.
2. Tekst jednolity regulaminu zatwierdzony został na wniosek Komisji Turystyki Kolarskiej przez Zarząd Główny PTTK w dniu 28 kwietnia 2012 r. uchwałą nr 326/XVII/2012.
3. Tracą moc wszystkie poprzednie wersje regulaminu odznaki rajdu kolarskiego „Szlakami zamków w Polsce”.


Załącznik nr 1
do Regulaminu Odznaki Rajdu Kolarskiego
„Szlakami zamków w Polsce”

Wykaz zamków w Polsce


Załącznik nr 2
do Regulaminu Odznaki Rajdu Kolarskiego
„Szlakami zamków w Polsce”


Wzór Odznaki Rajdu Kolarskiego „Szlakami zamków w Polsce” 
 

Odznaka "Rajd Kolarski PTTK dookoła Polski"

 
 

Regulamin odznaki


W dniu 28 kwietnia 2012 r. Zarząd Główny PTTK Uchwałą nr 326/XVII/2012 przyjął znowelizowany tekst regulaminu odznaki „Rajd kolarski PTTK dookoła Polski”. Poniżej publikujemy tekst jednolity nowego regulaminu odznaki.

§ 1


W celu spopularyzowania indywidualnej turystyki kolarskiej, zwiększenia samodzielności w podejmowaniu wypraw kolarskich oraz skierowania ich na nowe szlaki ustanawia się odznakę „Rajd kolarski PTTK dookoła Polski” zwaną dalej rajdem.

§ 2


Rajd można odbywać:
1. na trasie dowolnej – Mały „Rajd kolarski PTTK dookoła Polski”,
2. na trasie wyznaczonej – Duży „Rajd kolarski PTTK dookoła Polski”.

§ 3


Uczestnictwo w Małym „Rajdzie kolarskim PTTK dookoła Polski” polega na samodzielnym opracowaniu i przejechaniu rowerem trasy o długości minimum 1800 km w kształcie zbliżonym do elipsy lub koła, przebiegającej przez dowolne miejscowości leżące na terenie Polski.

§ 4


Uczestnictwo w Dużym „Rajdzie kolarskim PTTK dookoła Polski” polega na przejechaniu trasy podanej w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu i uzyskaniu potwierdzeń przejazdu we wszystkich punktach kontrolnych.

§ 5


Rajd można rozpocząć w dowolnej miejscowości i kontynuować w dowolnym kierunku, jak również odbywać w odcinkach pokonywanych w dowolnym czasie.

§ 6


Potwierdzenia dziennych etapów rajdu dokonuje się w specjalnie do tego celu przeznaczonej „Książeczce wycieczek kolarskich”.
§ 7
1. Do uznania ważności potwierdzenia wymagany jest odcisk pieczątki instytucji z nazwą miejscowości.
2. Potwierdzeniem może być także zdjęcie turysty na tle tablicy z nazwą miejscowości lub specjalnie opracowana kronika – także w formie elektronicznej, jednoznacznie wskazujące pobyt turysty w miejscowości będącej punktem kontrolnym.

§ 8


W rajdzie może uczestniczyć każdy turysta.

§ 9


Kolejność odbywania Małego i Dużego „Rajdu kolarskiego PTTK dookoła Polski” jest dowolna.

§ 10


Uczestnik rajdu po jego ukończeniu przedkłada „Książeczkę wycieczek kolarskich” ze zgromadzonymi potwierdzeniami do centralnego referatu weryfikacyjnego Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK bądź jego filii, w celu weryfikacji i przyznania odznaki odpowiedniego rajdu.

§ 11


1. Wzory odznak Małego „Rajdu kolarskiego PTTK dookoła Polski” i Dużego „Rajdu kolarskiego PTTK dookoła Polski” zawarte są w załączniku nr 2 do regulaminu.
2. Odznaka jest odpłatna.
3. Zaleca się, by odznakę rajdu wręczać uroczyście.

§ 12


Przejechana trasa rajdu może być jednocześnie zaliczona na Kolarską Odznakę Turystyczną pod warunkiem prowadzenia odrębnej „Książeczki wycieczek kolarskich” dla tej odznaki.

§ 13


Udział w rajdzie i zdobywanie odznaki odbywa się na własną odpowiedzialność. PTTK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

§ 14


Interpretacja regulaminu należy do Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.

§ 15


1. Przy weryfikacji drogą korespondencyjną należy dołączyć znaczki pocztowe o wartości opłaty pocztowej jak przy nadaniu.
2. Tekst jednolity regulaminu zatwierdzony został na wniosek Komisji Turystyki Kolarskiej przez Zarząd Główny PTTK w dniu 28 kwietnia 2012 r. uchwałą nr 326/XVII/2012.
3. Tracą moc wszystkie poprzednie wersje regulaminu Rajdu kolarskiego PTTK dookoła Polski.


Załącznik nr 1
do Regulaminu odznaki
„Rajd kolarski PTTK dookoła Polski”


Punkty kontrolne Dużego „Rajdu kolarskiego PTTK dookoła Polski”
(wykaz miejscowości i odległości pomiędzy nimi)


Gdańsk 22 Mikoszewo 14 Sztutowo 18 Nowy Dwór Gdański 10 Myszewo 15 Malbork 16 Ząbrowo 18 Elbląg 19 Kadyny 14 Frombork 38 Pieniężno 16 Orneta 36 Lidzbark Warmiński 26 Bisztynek 17 Reszel 19 Kętrzyn 15 Radzieje 17 Węgorzewo 23 Banie Mazurskie 28 Gołdap 33 Żytkiejmy 26 Rutka-Tartak 26 Suwałki 12 Wigry 37 Frącki 26 Augustów 74 Sokółka 16 Krynki 11 Kruszyniany 27 Gródek 19 Jałówka 37 Narewka 21 Białowieża 17 Hajnówka 27 Kleszczele 39 Siemiatycze 16 Mierzwice 12 Serpelice 76 Kodeń 20 Sławatycze 15 Romanów 31 Włodawa 11 Sobibór 22 Wola Uhruska 23 Dorohusk 38 Horodło 9 Zosin 20 Hrubieszów 25 Witków 24 Tarnoszyn 31 Bełżec 16 Płazów 18 Horyniec 26 Oleszyce 30 Jarosław 13 Rokietnica 21 Przemyśl 10 Krasiczyn 16 Bircza 54 Ustrzyki Dolne 47 Ustrzyki Górne 31 Cisna 29 Komańcza 44 Dukla 15 Nowy Żmigród 28 Gorlice 20 Grybów 25 Krynica 37 Piwniczna 18 Stary Sącz 18 Łącko 17 Krościenko 8 Czorsztyn 37 Bukowina Tatrzańska 19 Jaszczurówka 5 Zakopane 24 Chochołów 36 Zubrzyca Górna 33 Maków Podhalański 33 Jeleśnia 10
Żywiec 30 Koniaków 45 Cieszyn 26 Jastrzębie Zdrój 59 Kietrz 41 Głogówek 22 Prudnik 10 Pokrzywna 9 Głuchołazy 20 Nysa 7 Koperniki 17 Otmuchów 13 Paczków 30 Lądek Zdrój 7 Stronie Śląskie 22 Bystrzyca Kłodzka 22 Zieleniec 10 Duszniki Zdrój 15 Kudowa Zdrój 29 Wambierzyce 34 Głuszyca 29 Krzeszów 9 Kamienna Góra 29 Karpacz 16 Sobieszów 14 Szklarska Poręba 45 Leśna 31 Zgorzelec 43 Gozdnica 44 Łęknica 32 Brody 22 Gubin 41 Kłopot 67 Górzyca 13 Kostrzyn 22 Boleszkowice 31 Siekierki 20 Cedynia 13 Piasek 11 Krajnik Dolny 56 Szczecin 20 Lubczyna 10 Goleniów 22 Stepnica 26 Wolin 40 Międzyzdroje 40 Kamień Pomorski 18 Pobierowo 24 Trzebiatów 10 Bieczyno 19 Kołobrzeg 12 Ustronie Morskie 19 Sarbinowo 44 Bukowo Morskie 8 Darłowo 21 Jarosławiec 32 Ustka 27 Gardna Wielka 16 Kluki 40 Wicko 12 Łeba 32 Żelazna 20 Żarnowiec 14 Karwia 15 Władysławowo 39 Gdynia 20 Gdańsk.
Długość trasy wynosi ok. 3500 km.

Załącznik nr 2
do Regulaminu odznaki
„Rajd kolarski PTTK dookoła Polski”


Wzory odznak „Rajdu kolarskiego PTTK dookoła Polski” 
 

Odznaka Turystyki Kolarskiej
"Szlak Wielkiej Wojny 1409-1411"

 
 

Regulamin odznaki


W dniu 28 kwietnia 2012 r. Zarząd Główny PTTK Uchwałą nr 326/XVII/2012 przyjął znowelizowany tekst regulaminu Odznaki Rajdu Kolarskiego „Szlak Wielkiej Wojny 1409-1411”. Poniżej publikujemy tekst jednolity nowego regulaminu odznaki. Jednocześnie informujemy, iż został ustanowiony nowy wzór odznaki, którą można nabyć pod adresem:

SKAUT.PL
ul. Lubelska 9/11, 26-600 Radom
e-mail: biuro@skaut.pl
faks: 48 385 88 58 w godz. 8-16.1. Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK ustanawia Odznakę Rajdu Kolarskiego „Szlak Wielkiej Wojny 1409-1411” zwaną dalej odznaką.
2. Odznakę może zdobyć każdy turysta, który spełni warunki określone w punkcie 3 niniejszego regulaminu.
3. Warunki uzyskania odznaki:

a/ Przejechanie trasy: Czerwińsk – Lidzbark Welski – Kurzętnik – Działdowo – Grunwald – Olsztynek – Olsztyn – Morąg – Dzierzgoń – Malbork – Kwidzyn – Radzyń Chełmiński – Golub Dobrzyń;
b/ Zwiedzenie muzeów: Bitwy Grunwaldzkiej w Stębarku, Warmii i Mazur w Olsztynie, Zamkowego w Malborku;
c/ Uzyskanie potwierdzeń zgodnie z zasadami KOT w oddzielnej „Książeczce wycieczek kolarskich” lub na odrębnym arkuszu potwierdzeń;
d/ Przejechanie trasy w trakcie jednej wielodniowej wycieczki rowerowej, zgodnie z podanym kierunkiem i kolejnością.

4. Odznakę przyznają regionalne referaty weryfikacyjne odznak kolarskich oraz – mające upoważnienie Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK – oddziałowe komisje i kluby turystyki kolarskiej.
5. Wzór odznaki zawiera załącznik nr 1.
6. Odznaka jest odpłatna.
7. Zdobywanie odznaki odbywa się na własną odpowiedzialność. PTTK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.
8. Interpretacja regulaminu należy do Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.
9. Przy weryfikacji drogą korespondencyjną należy dołączyć znaczki pocztowe o wartości opłaty pocztowej jak przy nadaniu.
10. Tekst jednolity regulaminu zatwierdzony został na wniosek Komisji Turystyki Kolarskiej przez Zarząd Główny PTTK w dniu 28 kwietnia 2012 r. uchwałą nr 326/XVII/2012.
11. Tracą moc wszystkie poprzednie wersje regulaminu odznaki.


Załącznik nr 1
do Regulaminu Odznaki Rajdu Kolarskiego
„Szlak Wielkiej Wojny 1409-1411


Wzór Odznaki Rajdu Kolarskiego „Szlak Wielkiej Wojny 1409-1411″
 
 

Ogólnopolska Kolarska Odznaka PTTK
"Wiślana Trasa Rowerowa"

 
 

Regulamin odznaki


Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 283/XII/2011

Na wniosek Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, Zarząd Główny PTTK ustanawia Ogólnopolską Kolarską Odznakę PTTK - Wiślana Trasa Rowerowa.

1. Ogólnopolską Odznakę PTTK - Wiślana Trasa Rowerowa (zwaną dalej Odznaką) ustanowiono z okazji 60-lecia Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w Roku Turystyki Rowerowej PTTK.
2. Celem Odznaki jest popularyzacja walorów turystycznych, krajoznawczych, przyrodniczych i historycznych doliny rzeki Wisły.
3. Odznaka jest jednostopniowa.
4. Odznakę może zdobywać każdy turysta, indywidualnie bądź grupowo, który ukończył 10 lat i spelnia warunki określone w Regulaminie.
5. Czas zdobywania Odznaki jest nieograniczony. Trasę można pokonać w dowolnym kierunku i w dowolnych odcinkach.
6. Warunkiem uzyskania Odznaki jest:

- przejechanie na rowerze trasy od źródeł rzeki Wisły do jej ujścia do Morza Bałtyckiego,
- uzyskanie potwierdzeń przejazdu we wszystkich 60 punktach kontrolnych wymienionych w załączniku do regulaminu zgodnie z zasadami KOT w książeczce wycieczek kolarskich lub odrębnie prowadzonej kronice,
- dopuszcza się udokumentowanie pobytu w punkcie kontrolnym zdjęciem rowerzysty wykonanym na tle zwiedzanego obiektu.

7. Obiekty krajoznawcze zwiedzone podczas zdobywania Odznaki mogą być jednocześnie zaliczane na inne odznaki turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej, zgodnie z regulaminami tych odznak.
8. Odznakę przyznaje:

a) Centralny Referat Weryfikacyjny Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, który prowadzi także ewidencję zdobywców Odznaki,
b) Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju.

9. Odznaka jest odpłatna.
10. Dystrybutorem Odznaki jest Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju. Opłatę za przesyłkę pocztową ponosi zamawiający.
11. Zweryfikowana książeczka (kronika) Odznaki jest jednocześnie legitymacją Odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.
12. Zdobywanie Odznaki odbywa się na koszt i ryzyko własne turysty. PTTK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i zdarzenia wynikłe w trakcie zdobywania Odznaki.
13. Ostateczna interpretacja regulaminu Odznaki przysługuje Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.
14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 r. i od tego dnia rozpoczyna się zdobywanie potwierdzeń na Odznakę. Odcinki wcześniej pokonane nie będą honorowane.Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 283/XII/2011


Punkty kontrolne
Ogólnopolskiej Odznaki PTTK - Wiślana Trasa Rowerowa
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego