Regulamin - 62zlotkolarzy

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Regulamin

UCZESTNICTWO

R  E  G  U  L  A  M  I  N
62 Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK
"MAZURY 2013"

 

Wersja na dzień:
6.02.2013 r.

 

ORGANIZATOR:


62 Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK „MAZURY 2013”
organizowany jest pod patronatem
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Pana Jerzego Protasa


Organizatorem Zlotu

na zlecenie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK jest
MAZURY PTTK Sp. z o.o.


CELE ZLOTU:

 • poznawanie przez uczestników zlotu piękna ziemi ojczystej, jej historii i współczesności;

 • popularyzacja folkloru, zabytków, walorów krajoznawczych  Mazur;

 • promocja Krainy Wielkich Jezior Mazurskich;

 • nawiązywanie kontaktów i integracja turystów kolarzy oraz wymiana doświadczeń;

 • popularyzacja turystyki kolarskiej jako formy aktywnego wypoczynku;

 • propagowanie i umacnianie zdrowych zasad współzawodnictwa sportowego, wiedzy  krajoznawczej i przepisów ruchu drogowego;

 • promocja zdrowego stylu życia;

 • aktywizacja środowisk lokalnych na rzecz uprawiania turystyki;

 • popularyzacja zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej


TERMIN I MIEJSCE ZLOTU:

Zlot odbędzie się w dniach: 10.08. – 17.08.2013 r.


Miasteczko Zlotowe:

„PORT PTTK WILKASY”
Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy w WILKASACH

63-421 Wilkasy  ul. Niegocińska 1
Ośrodek  AZS COSA
63-421 Wilkasy, ul. Niegocińska 5


Na terenie ośrodka PORT PTTK WILKASY zlokalizowane będą:

Biuro Zlotu – w czasie jego trwania, stołówka, 2 restauracje, sklep, miejsca noclegowe, pole namiotowe,  miejsce na ognisko, dyskoteka, boiska do siatkówki plażowej,  plaża, parking samochodowy (płatny);

Na terenie ośrodka AZS COSA WILKASY zlokalizowane będą:
punkt naprawy rowerów (płatny), miejsca noclegowe, dyskoteka, 2 restauracje, korty tenisowy, plaża, boiska, sklep, miejsce na ognisko;
Na terenie PLAŻY  GMINY WILKASY zlokalizowane będą: amfiteatr, scena-estrada, plaża.


WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • W Zlocie mogą uczestniczyć turyści kolarze z Polski i z zagranicy reprezentujący organizacje turystyczne, młodzieżowe, sportowe, szkoły i instytucje, osoby indywidualne, na rowerach wyposażonych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

 • Młodzież do lat 18 bierze udział w Zlocie pod opieką osób dorosłych (1 opiekun na 10 młodych uczestników).

 • Uczestnik Zlotu ma obowiązek noszenia na terenie bazy identyfikatora Zlotowego.

 • Turyści biorą udział w Zlocie na własną odpowiedzialność prawną i materialną.


SPECYFIKA TRAS ZLOTOWYCH:

Na każdy dzień będą zaproponowane minimum 2 warianty tras.  Trasy będą prowadziły po terenach płaskich i lekko pagórkowatych, drogami asfaltowymi, gruntowymi, leśnymi i polnymi przez tereny miast i gmin: Giżycko, Kruklanki, Węgorzewo, Mikołajki, Ryn, Kętrzyn, Miłki.
Szczegółowy opis tras uczestnicy otrzymają w pierwszym dniu  Zlotu.

TERMIN ZGŁOSZENIA:


Zgłoszenia grupowe i indywidualne - na załączonej Karcie zgłoszenia, którą wraz z kopią dowodu opłaty wpisowego, noclegów oraz innych zamówionych świadczeń należy przesyłać w terminie od 01.02.2013 r. do 20.06.2013 r. na adres:


MAZURY PTTK Sp. z o.o.
ul. Staromiejska 1  
10-950 OLSZTYN
tel.  89 527 40 59, tel./fax 89 527 51 56  
e-mail: 62zlot@mazurypttk.pl
z dopiskiem „62 Zlot Kolarski - zgłoszenie”.


Wpłaty należy dokonać na konto:

ALIOR BANK: 02 2490 0005 0000 4600 4279 7857
z dopiskiem „62 Zlot Kolarski”


Potwierdzenie przyjęcia na Zlot zostanie przesłane uczestnikowi po zaksięgowaniu wpłaconej należności!

ŚWIADCZENIA W RAMACH WPISOWEGO:


 • metalowy znaczek zlotowy,

 • materiały krajoznawcze, kamizelkę odblaskową,

 • przewodnik po szlakach turystycznych,

 • opis tras zlotowych,

 • identyfikator uczestnika Zlotu i naklejka na rower,

 • odcisk pieczęci zlotowej,

 • 30 pkt. premii na KOT za udział w Zlocie przez minimum 3 dni,

 • możliwość zdobywania odznak regionalnych,

 • nagrody dla zwycięzców w konkursach,

 • wstępy do wybranych muzeów,

 • ubezpieczenie NNW na kwotę 10.000 zł na osobę,

 • świadczenie sponsorskie.


WPISOWE WYNOSI:

 • honorowi członkowie PTTK z aktualną leg. PTKol. oraz dzieci do lat 7 – nie płacą wpisowego

 • honorowi przodownicy turystyki kolarskiej oraz osoby niepełnosprawne (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności) i młodzież do lat 18 z aktualną leg. PTTK – 35 zł

 • przodownicy turystyki kolarskiej  z aktualną legitymacją PTTK – 40 zł

 • członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską za 2013 r. – 45 zł

 • pozostali uczestnicy – 55 zł

 • rodziny (rodzice – członkowie PTTK + 1 lub 2 dzieci) – 100 zł


W razie rezygnacji z uczestnictwa w Zlocie po 1.06.2013 r.  wpisowe nie będzie zwracane.


OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW:

NOCLEGI: ceny w zależności od standardu, zgodnie z załącznikiem do Karty zgłoszenia
WYŻYWIENIE:

Śniadanie (w zależności od obiektu) – 10-20  zł
Obiadokolacja (w zależności od obiektu) – 19-35 zł


OPŁATY DODATKOWE:

1. Wycieczka autokarowa: Mamerki – Gierłoż – Święta Lipka – 60 zł.
2. Rejs statkiem Szlakiem Łabędzim (1,5 godziny) – 25 zł.
3. Rejs statkiem na trasie
:  Jezioro Niegocin – Szymonka – 30 zł.
4. Spływ kajakowy rzeką Sapiną – 50 zł
.
5. Koszulka zlotowa – 19 zł.
6. Odpłatna pomoc techniczna w Miasteczku Zlotowym (wg cennika).
9. Pamiątkowy kubek – 10 zł.

UWAGA!  O przyjęciu na daną wycieczkę decyduje kolejność wpłat.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:

 • posiadanie dowodu tożsamości i legitymacji uprawniającej do ulg wpisowego,

 • stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki kolarskiej,

 • posiadanie dowodu wpłaty wpisowego i zamówionych świadczeń,

 • grupa zorganizowana powinna posiadać apteczkę pierwszej pomocy,

 • posiadanie roweru, wyposażonego zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym,

 • poszanowanie mienia organizatorów i współuczestników Zlotu,

 • przestrzeganie regulaminu Zlotu, postanowień Karty Turysty i Prawa o Ruchu Drogowym,

 • przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony przyrody,

 • przestrzeganie zarządzeń Komandora Zlotu i służb porządkowych,

 • przestrzeganie ciszy nocnej w czasie obowiązującym na terenie Miasteczka Zlotowego zgodnie z programem,

 • parkowanie aut jedynie w miejscach wskazanych przez organizatorów Zlotu,

 • przymocowanie numeru do roweru i noszenie identyfikatora,

 • organizator zaleca jazdę w kaskach i kamizelkach odblaskowych.


KONTAKT Z ORGANIZATORAMI ZLOTU:     

Stanisław JANOWICZKomandor – 503 081 415, sjanowicz@gmail.com,


Kamil KopyśćWicekomandor – 512 720 683, 62zlot@mazurypttk.pl


Grzegorz SierońskiKwatermistrz  Zlotu –  biuro@pttkwilkasy.pl


Adres strony internetowej Zlotu: www.62zlotkolarzy.pl oraz  www.mazurypttk.pl/rowery


INFORMACJE DODATKOWE:

 • organizatorzy zwracają się z prośbą o przesyłanie zbiorczych zgłoszeń z Klubów, Kóła lub innych organizacji;

 • w trakcie trwania Zlotu odbędzie się spotkanie kolekcjonerów trofeów turystycznych i herbów, będzie możliwość wymiany i podziwiania zbiorów;

 • przeprowadzony zostanie turniej – współzawodnictwo Klubów;

 • uczestnicy Zlotu – członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską objęci są ubezpieczeniem grupowym NNW;

 • trasy nie będą prowadzone przez przodowników turystyki kolarskiej;

 • wyżywienie i noclegi stanowią dodatkowo płatne świadczenia;

 • uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody wyrządzone w czasie trwania Zlotu;

 • osoby nie stosujące się do Regulaminu i Karty Turysty mogą być wykluczone z uczestnictwa w Zlocie;

 • ilość miejsc na Zlocie jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń i organizator;

 • Zlot odbędzie się bez względu na pogodę;

 • organizatorzy nie ubezpieczają rowerów oraz sprzętu turystycznego uczestników Zlotu.


Organizowany Zlot nie przynosi dochodów dla organizatorów, impreza odbywa się na zasadach non profit.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego